Kurumlara Özel Ri̇sk Anali̇zi̇ Ve Değerlendi̇rmesi


Proteknik Enstitü, her biri konusunda tecrübeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “risk değerlendirme/ risk analizi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.     

RİSK ANALİZİ NEDİR? 

Risk analizi: İşyerinde var olan ya da dışardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. 

RİSK ANALİZİNİN İŞYERİNE VE ÜLKEYE SAĞLAYACAĞI PSİKO-SOSYAL VE EKONOMİK YARARLAR 

İȘLETME AÇISINDAN YARARLARI 

 İș kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalıșmaların sonucunda alınacak önlemlerle; 

 • İșletmenin sağlık giderleri azalacak
 • Tazminat giderleri azalacak 
 • Güvenli çalıșma ortamında verimlilik artacak 
 • Üretimde kalite yükselecek 
 • İșletme güven ve prestij kazanacak 
 • Pazar payı yükselecek 
 • Ekonomik yönden güçlü hale gelecek 


ÜLKE AÇISINDAN YARARLARI 

 • Çalıșanlardan hastalanan ve iș göremez durumuna düșenlerin sayısı azalacak 
 • Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak 
 • Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileșecek 
 • Çalıșma barıșına katkı sağlayacak 
 • Gayri safi milli hasılanın yaklașık %3 'ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak 
 • Refah toplumuna dönüșümü hızlandıracak 
 • Ülkemiz uluslararası alanda prestij kazanacaktır. 


RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI GEREKEN DURUMLAR 

 • Yeni bir makine veya ekipman alınması, 
 • Yeni tekniklerin geliștirilmesi, 
 • İș organizasyonunda veya iș akıșında değișiklikler yapılması, 
 • Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi, 
 • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değișiklik yapılması, 
 • İș kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi, 
 •  İș kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi ișyerindeki iș sağlığı ve güvenliğini ciddi șekilde etkileyen olayların ortaya çıkması. 

 Yapmıș olduğumuz risk analizlerinde izlediğimiz yollar ve kullandığımız farklı risk analiz metotları așağıdaki gibidir. 

  

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜREÇLERİ VE METOTLARI 

  
Risk Değerlendirmesi Süreçleri 

 • Planlama 
 • İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması 
 • Bilgi Ve Veri Toplama 
 • Tehlikelerin Tanımlanması 
 • Risk Tahmini 
 • Risk Değerlendirmesi 
 • Önlemlerin Belirlenmesi 
 • Dokümantasyon 
 • Denetim, İzleme Ve Gözden Geçirme 


Risk Değerlendirme Metotları 

 • Başlangıç Tehlike Analizi –pha 
 • İș Güvenliği Analizi – Jsa 
 • Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi 
 • Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi 
 • Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – Hazop 
 • Güvenlik Denetimi 
 • Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- Fta 
 • Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi- Fmea/fmeca 
 • Olay Ağacı Analizi – Eta 
 • Neden- Sonuç Analizi 
 • Fine – Kinney 

RİSK ANALİZİ YAPTIRMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM ? 

Risk analizi yaptırmayanlara ise ocak ayından bașlamak üzere her ay için 3234 Lira, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4851 Lira aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız. 

katalog download

Teklif İsteyin

Bu eğitime katılmak ya da detaylı bilgi almak için bilgi istek formunu doldurunuz. Online bilgi talebinize en kısa sürede dönüş yapılacaktır.